Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

 

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ:

В ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» затверджено Положення про розгляд звернень та механізми захисту прав споживачів фінансових послуг ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» зі змістом якого споживачі фінансових послуг можуть ознайомитися в даному розділі.

У випадку, якщо клієнт ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства ) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення* безпосередньо до Голови правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» А.С. Спренгеля, шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

  • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72;
  • електронною поштою на адресу: info-kiev@unives.com.ua;
  • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: (044) 206-84-30).

 

*Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 

 

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду:

  • за місцезнаходженням ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» – до Голосіївського районного суду м. Києва – згідно з ч. 2 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України;

або

  • за місцем заподіяння шкоди – згідно з ч. 6 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України.

 

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ ПРАВ:

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Відповідно до ЗУ «Про страхування» державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється уповноваженим органом – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У разі, якщо результатом розгляду звернення до Голови правління Спренгеля А.С., Ви не задоволені – пропонуємо звертатись до уповноваженого державного органу:

З приводу будь-яких фінансових послуг, які надає ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

до Національного банку України як органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua/

Ознайомитися з процедурою звернення до Національного банку України, а також подати звернення до Національного банку України можливо на сайті офіційного інтернет-представництва Національного банку України в розділі «Звернення громадян» за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals.

 

З приводу послуг у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (ОСЦВВНТ), які надає ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

до Моторного (транспортного) страхового бюро України:

Адреса:

Офіс: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8

Поштова адреса: 02002, Київ-2, а/с 272

Сайт: http://www.mtsbu.ua

 

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

 

ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» на виконання вимог статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема щодо вимог наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України та відповідно до вимог законодавства України сплачує до фонду захисту потерпілих гарантійні внески.

Договір про надання фінансових послуг:

а) Страхувальник (споживач) має право на відмову від договору страхування до моменту його фактичного підписання.

б) Заяви, анкети та інші документи, які надаються Страхувальником (споживачем) Страховику як намір на укладання договору страхування, не є зобов’язанням Страхувальника до укладання такого договору страхування. Страхувальник (споживач) має право відмовитися від Договору страхування в будь-який момент до укладання такого Договору.

в) Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (споживача) індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених ПРАТ “СК “ЮНІВЕС”, обраних умов страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування.

г) Наявність у клієнта права розірвати договір чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування» і передбачають наступне:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника.

Про намір достроково припинити дію договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

ґ) Внесення змін та доповнень до договору можливе лише за взаємною письмовою згодою страховика та страхувальника. Оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до Договору страхування та підписується Страховиком і Страхувальником.

д) Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової згоди Страхувалькика (споживача) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється шляхом укладення між Страхувальником (споживачем) та Страховиком додаткової угоди до договору страхування.